Eesmärk: Laiendada ja arendada edasi soodsat pinnast mõistmiseks, et kolmas sektor on valmis jõupingutusteks, mis kujundaks temast reaalselt toimiva sotsiaalse jõu, mis suudab organiseeruda, toimida ja vastutada tulemuste eest .

Aidata kaasa Eesti kodanikuühiskonna arengule, pakkudes vene ja eesti mtü-de ja kodanikeühenduste liidritele ning huvilistele kampaaniate korraldamisteks vastavaid teadmisi ja oskusi.

Korraldus: Õppusetel osaleb 15 inimest ja töökeeleks on vene keel. Korralduslikult kas 3x 2 päeva või 2x 3 päeva. Koolitajad õppekeskus Tõrust : Ph.D. Reet Valgmaa ja Erle Nõmm ning Ene Nobel Tartu Rahvaülikoolist.

Koolituse programm:

> Kodanikuühiskonna olemus ja funktsioonid. Kolmanda sektori võrdlus –

Põhjamaad, USA ja Euroopa (loengud). 3 sektori vajadused ja võimalused Eestis (mõttetalgud).

Erinevate EV avaliku elu tegelaste ja poliitikute arvamused 3 sektori, sealhulgas täiskasvanute hariduse ülesannetest (diskussioon). Intervjueerimise tehnika (õppus).

> Suhted ajakirjandusega.(loeng) Strateegiline meediaplaneerimine (õppus).

Pressiteade, pressiüritus poleemiline artikkel (õppus). Kodutööde analüüsimine. Reklaam (loeng). Konverentsi korraldamise tehnika. Suuline avalik esinemine (õppus). Diskussiooni ja debati juhtimine. Mõttetalgute juhtimine. Ürituse analüüsi ja hindamise meetod.

Kodutöö: Intervjueerida, korraldada avalik debatt või mõttetalgud teemal – “Mida ma arvan kampaaniatest”, analüüsida tulemusi. Õpetavad: E.Nõmm, E.Nobel, R.Valgmaa

> Mis on eestkoste: kellele, kuidas ja miks (diskussioon)? Avalikkuse tähele-

panu saavutamise teed (loeng). Praktiline töö: analüüsida kampaaniat.

Kampaania 4 faasi; planeerimine ja evalveerimine; Lobitöö ja jõustamine; meeskonnatöö iseärasused ja osalejate rollid; koalitsiooni loomine ja eetika; pika ja lühikese kampaania eesmärgid ja teostamise spetsiifika; huvigruppide segmenteerimine ja motiveerimine; konfliktidega toimetulek (loeng). Läbirääkimiste tehnika ( õppus).

Kodutöö: Planeerida kohalik kampaania. Õpetavad: E.Nõmm, R.Valgmaa