Eesmärk:

Võimaldada osalejatele ennastreflekteerivat kogemust kommunikatiivse kompetentsuse kujundamiseks, mis võimaldab edukat koosoleku juhatamist.

Ülesandes:

1.Kindlustada osalejad õppematerjalidega, mis võimaldavad iseseisvalt analüüsida situatsiooni ja enda tegevust selles.

2.Kujundada positiivne koostöötoime, mis annaks osalejatele kindlustunde otsuseid langetavates olukordades.

3. Kujundada isikupärane suhtlemisstiil, mis tugineks võimalike isiksuslike probleemide teadvustamisel.

4. Arendada empaatiavõimet ja koostööoskusi, mis tuginevad isiksusliku potentsiaali paremal ärakasutamisel.

Väljundid: Õppuse programm peaks andma vastuse järgmistele küsimustele

Ø Miks koosolekud ebaõnnestuvad?

Ø Kuidas kavandada koosolekut ( eesmärgistamine, ajakava, päevakorra kujundamine, ruumi kujundamine)

Ø Kuidas mõista grupikäitumist ja- mõtlemist? Milliseid mõjutamisvõtteid kasutada?

Ø Milline on Sinu arutelu juhtimise tehnika ja kuivõrd see vajab edasiarendamist?

Ø Millised on tänapäevased koosoleku juhatajale vajalikud oskused?

Ø Kuidas koostada kergestimõistetavat ettekannet/ sõnavõttu/ repliiki?

Ø Kas minu argumenteerimine on efektiivne ?

Ø Kuidas langetada demokraatlikult otsust ja miks see on vajalik?

Ø Milline on optimaalne koosoleku protokoll ja kuidas hinnata koosolekut?

Ø Millised on eneseregulatsioonivõtted, et ennast aidata pingesituatsioonis?

Programm:

Koosoleku liigid ja korraldus sõltuvalt koosoleku eesmärgist.

Koosoleku funktsioonid. Erinevad huvid.

Koosoleku kavandamine, päevakord ja ajastamine.

Kuidas jõuda otsusteni nii, et osalejatel säiliks koostööhuvi.

Koosoleku efektiivsuse analüüs.

Ettekanded ja sõnavõtud. Argumenteerimine.

Mõjutamisvõtted ja nendega toimetulek.

Suhtlemisvahendid ja õige suhtlemistasandi valik inimeste motiveerimisel.

Kuidas informeerida ja võtta tagasisidet.

Halvad kuulamisharjumused.

Efektiivne kuulamine.

Koosoleku juhi ülesanded ja funktsioonid.

Inimeste rollid koosolekul.

Kuidas tulla toime raskete tüüpidega.

Koolitus on videotagasisidestusega. Programm on mõeldud kahepäevase koolitusena.