Eesmärk: Koolituse eesmärk on kindlustada osalejad praktiliste teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks efektiivsemat koostööd dialoogilistes situatsioonides ja arendaks inimeste professionaalset võimekust.

Ülesanded:

1. Toetada osalejaid nende isikupärase ning organisatsioonikultuurile vastava teenindus- ning suhtlemisstiili väljatöötamisel, oma sotsiaalse ja kommunikatiivse kompetentsuse tõstmisel.

2. Pakkuda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskuseid oma töö tõhustamiseks läbi isiksusliku potentsiaali parema rakendamise. Võimalike raskuste ning kommunikatiivsete barjääride analüüsimine, mis aitab kaasa üldise koostöökliima kujunemisele.

3. Võimaldada arengukeskkonda, mis toetaks koostöö kujunemist. Kindlustada osalejad refleksiivset tegevust võimaldava kirjaliku õppematerjaliga ja stressijuhtimise tehnikaga.

Õppepäev klienditeenindajatele

Programm: Suhtlemisvahendid ja suhtlemisviisid. Konfliktid inimeste sees ja inimeste vahel. Edasi- ja tagasiside kui tõhusa infovahetuse pakkumine või konfliktiallikas. Halvad kuulamisharjumused ja kuidas need takistavad koostööd kliendiga. Toimetulek “raskete tüüpidega”. „Võitja-Võitja”- mõtteviisi kujundamine. Tulemusliku kõneluse juhtimine.

Meetodid: miniloengud, grupitööd, rollimängud. Video-tagasisidestus.

Eeldatavad tulemused: interaktiivsete õppemeetodite abil luuakse tingimused, et reflekteerida isiklikku kogemust, sotsiaalse keskkonna väärtusi ja hoiakuid. Faktiteadmiste kõrval on eriline rõhk eneserefleksioonil, osalejate sotsiaalsete oskuste arendamisel.

Õppepäev müügiesindajatele

Programm: Meeskond kui eneseteostust võimaldav töökeskkond. Rollid ja vastutus. Juht, liider staar erinevate juhtimisstiilide avaldumisel. Millised on efektiivse töösuhte funktsioonid? Konflikt inimese sees ja inimeste vahel. Kuivõrd on kasu „võitja-võitja” mõtteviisist ja kuidas arendada empaatilisi suhteid? Erinevad mõjutamisvahendid ja vastuseisu ületamine. Praktiline stressijuhtimine – mida saab teha üksikisiku ja mida kollektiivi tasandil läbipõlemise vältimiseks?

Meetodid: miniloengud, rollimängud, diskussioon. Video-tagasisidestus.

Eeldatavad tulemused: osalejatel kujuneb arusaam ja suhtumine juhtimisse kui avatud ja innovatsioonilisse, kõigi osapoolte aktiivset osalust nõudvasse protsessi. Mõistab ja väärtustab otsustamisprotsessi ja vastutuse võtmise inimkapitalil baseeruvaid võtmeelemente. Oskab olukorda interpreteerida ja ennast juhtida konkreetsetes probleemsituatsioonides.

Koolituse korraldus:

Õppepäeva pikkus on 8 x 45min ehk 6 astronoomilist tundi, millele lisanduvad pausid tellija äranägemisel. Koolituse kogumaksumus on kokkuleppel, milles sisalduvad koolitajate töötasud, koolitajate transport ja jaotusmaterjalid ning õppevahendid. Soovi korral väljastame tunnistused koolituse läbimise kohta.