ÕPPEKORRALDUS

MTÜ õppekeskus Tõru õppekorralduse alused lähtuvad TÄKS-i  ja Täienduskoolituse standardi ning teiste õigusaktide sätestatud põhimõtetest, mis reguleerivad täiskasvanute koolitamise protsessi täienduskoolituses.

Täienduskoolituse vormid

1.Tööalane täiendusõpe sotsiaalsetes ja kommunikatiivsetes oskustes ehk võtmepädevustes

õpetamisel ja koolitamisel.

2. Tööalane täienduskoolitus andragoogikas, õpetamismetoodikas

3..Vabahariduslik koolitus, mis on suunatud kodanikukoolituse eri valdkondade ja

vanuserühmade hariduspüüdluste toetamisele.

Täienduskoolituse valdkonnad:

* õpetamine ja koolitamine

* personaalsed pädevused

Õppetegevus ja õppekeskond

Õppetegevus toimub MTÜ õppekeskus Tõru õppekavade alusel või tellija soovidele kohandatud õppekava alusel. Koolitused toimuvad tellijaga kokkulepitud kohas ja ajal.

Õppekeskond valitakse tellijaga kooskõlastatult ja see peab vastama õppurite hulgale ning õpperuumidele esitatud tingimustele

Koolitusele rgistreerumine

Kõik koolitused korraldatakse  tellimuse alusel ja õppegrupi kujundab tellija. Õppegrupist väljaarvamine toimub õppuri soovil ja tellija heakskiidul.

Koolituse pikkuse aluseks on õppemoodul ja õppetund (45 min).

Koolituse lõpetamine

Lõpetajale väljastatakse soovi korral Õppekeskus Tõru tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Kursuslastele, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Samuti kursuste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi. Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.

Muudatuste tegemine ja vaidluste lahendamine

Muudatusi õppekavas tehakse ainult tellija soovile vastavalt, kõik arusaamatused ja vaidlused lahendatakse koostöös koolituse tellijaga.

Kehtivus: 2025 aastani