ANDRAGOOGIKA ÕPPEKAVA 5 ja 6  KUTSEASTME TAOTLEMISEKS

Koolituse maht

120 tundi (64 tundi on auditoorset tööd ehk 8×8 tundi ja 56 iseseisvat tööd)

Sihtrühm

Täiskasvanute koolitaja 5 ja 6 kutseastme taotlejad

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Koolituse eesmärk

omandada ja täiendada teadmisi ning oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitamisega seotud tööalases tegevuses.

* Saada ülevaade täiskasvanukoolitusest Eestis ja maailmas

* Täiendada seniseid teadmisi koolitaja  ülesannetes erinevate sihtrühmadega töötamisel (õpivajadused ja õpioskused)

* Selgitada ennastjuhtivuse fenomeni koolitusel

* Saada praktiline ettevalmistus koolitaja eneseanalüüsiks

* Teadvustada ja analüüsida täiskasvanu õppimise ja õpetamise iseärasusi, isiksuse ja grupi mõju õppimisele

* Selgitada õppeprotsessi korraldamise ja õpikeskkondade kujundamise põhimõtted

* Teadvustada enda isikupärast stiili koolitajana ning selle eetilisi aluseid

Väljundid

kursuse läbinu saab

* ülevaade täiskasvanuharidusest Eestis ja maailmas

* praktilise kogemuse ennastjuhtivast õppimisest

* võimaluse reflekteerida erinevate õppemeetodite ja  keskkondade sobivust oma isiksuslike ressurssidega

* oskuse koostada portfoliot ja rakendada kolme interaktiivset õppemeetodite

* kogemuse õppeprotsessi ettevalmistusest ja õpitulemuste erinevatest hindamisvõimalustest

Õppetöö korraldus

koolitus jaguneb 4 mooduliks, auditoorne õppetöö toimub 8 õppepäeval 3 kuu jooksul.

Moodulid

1. Täiskasvanuhariduse eesmärgid ja karakteristikud.

Muutused ühiskondlikus elus ja muutused arusaamades haridusest. Eesti hariduspoliitika ja muutused seadusandluses.

Õppimine ja õpetamine postmodernistlikul ajastul. Elukestva hariduse idee.

Õppiva ühiskond. Erinevad õppimis- ja õpetamiskultuurid.

Täiskasvanuhariduse filosoofia. Formaalne,mitteformaalne ja informaalne  haridus. Vabaharidus kui tsiviilühiskonna  fenomen.

Iseseisev töö: Zinn ankeedi tulemuste interpreteerimine

2. Täiskasvanu õppimise eripära ja õpetamise metoodika

Täiskasvanu enesearengu subjektina.

Ennastjuhtivus.  Täiskasvanu õpisituatsioonis: motivatsioon, ootused, õpistiilid, tagasiside. Meetodid auditooriumi aktiveerimiseks: rühmatööd, rollimäng, debatt, diskussioon, dispuut, juhtumi analüüs, köitev loeng, projektmeetod, lugu, portfolio

Iseseisev töö: vähemalt ühe meetodi katsetamine ja tulemuse analüüs raportina

3.Koolitaja isiksus ja tegevusmudelid.

Kompetentsus ja pädevus. Eneseanalüüsi erinevad võimalused. Õpetaja tegveusmudelid. Enesetunnetuslik-kommunikatiivne lähenemisviis. Koolitaja sotsiaalsed oskused- kuulamine, küsimine, edasi ja tagasisidestamine,reflekteerimine, analüüsimine ja evalveerimine.

Iseseisev töö: eneseanalüüs Saka ringi abil.

4. Õpikeskkonna kujundamine

Koolituse kavandamine. Erinevad õpikeskkonnad ja nende võimalused. Sotsiaalne- ja     füüsiline ruum. Õppematerjalide disain – väljundipõhine õppekava ja õppematerjalid.  Juhendamine.

Iseseisev töö: tagasiside kolleegi õppematerjalile või õppekava evalveerimine

Lõputöö: Portfolio täiskasvanute koolitaja kutsetunnistuse taotlemiseks

Kirjandus iseseisvaks tööks

Brita Lonstrup. “Avatus täiskasvanute õpetamisel” I, II Tõravere: Tesserakt 1997, 2001

Toms Urdze. “Olla, teada, osata: meetodid edukaks tööks auditooriumiga” Tõravere : EVHL 2001

Koost. Talvi Märja. “Jäljed: meenutusi täiskasvanuhariduse lähiajaloost Eestis” Tallinn: SE&JS 2000

L.Jõgi ja T.Ristolainen(koostajad) Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. 2005 TÜ Kirjastus

M.Karm. Õppemeetodid kõrgkoolis 2013.PRIMUS

T.Märja, M.Lõhmus, L.Jõgi Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks.Ilo 2003

T.Märja (toimetaja) Koolitaja käsiraamat. Andras 2011

B. Gustavsson.  Haridus kaasajal EVHL Kirjastus 2001

R. Säljo „Õppimine praktikas” EVHL Kirjastus, 2003

V. Leirmann. „Neli hariduskultuuri“ EVHL Kirjastus, 2003

“Täiskasvanute koolituse tahud” artiklikogumik, EVHL Kirjastus, 2003

P. Jarvis. “Praktik-uurija” EVHL Kirjastus2007)

E. Nõmm, R. Valgmaa “Grupiprotsessid ja nende juhtimine” Tõravere: Tesserakt1995

R.Valgmaa, E.Nõmm Õpetamisest: eesmärgist teostuseni.  EVHL Kirjastus 2008, 2012

Õppemateriaalne baas

Kursus toimub Kersti Võlu Koolituskeskuses ja SA Tartu Rahvaülikoolis

Kasutatav õppevarustus

Kooli poolt on kasutada loenguliste teemade läbiviimiseks videoprojektor, grafoprojektor, slaidiaparaat,nutitahvel jms. Koolitatav saab koolitusteemade kohta paljundatud materjali.

Nõuded koolituse lõpetamiseks

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös, neli iseseisvat tööd ja lõputööna portfolio koostamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

MTÜ õppekeskus Tõru tunnistus.

Õppekava koostajad ja koolitajad

PhD Reet Valgmaa, M.A Erle Nõmm