Täienduskoolitus:  grupiprotsesside pedagoogiline/ andragoogiline juhtimine

Koolituse maht: 40 auditoorset tundi, millest 32 tundi on auditoorsed ja 8 iseseisev töö.

Sihtrühm: õpetajad ja täiskasvanute koolitajad

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Koolituse alustamise tingimused: osalejate vaba tahe

Koolituse eesmärk:  Pakkuda osalejatele sotsiaalsete oskuste arengukeskkonda, mis võimaldaks neile enesekohast teavet grupiprotsesside juhtimisel.

Väljundid:

* osalejad mõistavad gruppide kujunemist mõjutavaid tegureid,

* teadvustatakse konflikti olemus, selle kujunemise ja lahendumise võimalused,

* tuntakse grupi arenguprotsesse ja erinevate rollide avaldumisi,

* teatakse  suhtlemisviise, mis võimaldavad partneril tema rollijoonise teadvustamist,

* osatakse esile kutsuda  meie-tunde tekkimist

* tuntakse dialoogipõhiseid õpetamisviise

Moodulite sisu

1.Miks inimesed ühinevad gruppidega –  sisemised ja välised tegurid.  Organisatsioo kliima ja rolliootused. Rolli vastuvõtmist ja tagasilükkamist põhjustavad tegurid haridusasutustes. Grupi arenguetapid ja nendes peituvad võimalused isiksuslikuks arenguks. Konflikt. Kommunikatiivselt rasked tüübid ja nendega toimetulek.

Meetodid: otsingumäng, miniloeng, grupiarutelu, lugu.

2. Grupiprotsessid õppeprotsessis – kui erinevate ootuste ja vajadustega õppurite tegevuse organiseerimine. Õpetaja kui tegevuse juht ja arvamuse liider. Ennastjuhtivus kui eesmärk ja tegevusviis. Dialoogipõhised õpetamismeetodid- diskussioon, debatt, dispuut. Tagasiside tehnikad – reflekteerimine ja evalveerimine.

Meetodid: miniloeng, diskussioon, debatt, dispuut, Juhtumi analüüs

Iseseisev töö: Juhtumi analüüsi  raporti koostamine

3. Grupifenomeenide arvestamine õppeprotsessi kujundamisel – grupinormid, sotsiaalne toetamine, mõjutamisvõtted. Edasi-ja tagasisidestuse võimalused. Delfi-meetod enese ja grupimääratlusel õppimisel. Grupid ja grupiviisiline õppimine, mis ei anna positiivset õpitulemust.

Meetodid: miniloeng, grupitööd,  oponeerimine, eneserefleksioon

Õppemateriaalne baas

Kursus toimub koostööpartneri või tellija  valitud õpikeskkonnas, kokkulepitud kuupäevadel.

Kasutatav õppevarustus

Kooli poolt on kasutada videoprojektor, avuti, teler jms. Koolitatav saab koolitusteemade kohta paljundatud materjali.

Nõuded koolituse lõpetamiseks

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös ja iseseisva töö esitamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

MTÜ õppekeskus Tõru või koostööpartneri tõend (ilma lõputööta) või tunnistus.

Õppekava koostajad (Jaan.2021) ja koolitajad

PhD Reet Valgmaa, MA Erle Nõmm