Täiendusõpe : interaktiivsete õppemeetodite rakendus

Koolituse maht: 40 tundi neist 32 auditoorset ja 8 iseseisvat tööd

Sihtrühm: pedagoogid, andragoogid.

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Koolituse alustamise tingimused: osalejate vaba tahe

Koolituse eesmärk: pakkuda turvalist õppekeskonda osalejate didaktiliste oskuste arendamiseks ja professionaalsuse tõusuks.

Väljundid:

* osalejad tunnevad oma õpetamisfilosoofiat ning sellest tulenevaid võimalikke õpetamisraskusi,

* mõistavad interaktiivsete õppemeetodite kasutusvõimalusi ja  takistusi,

* oskavad interpreteerida oma kogemust interaktiivsete õppemeetodite kasutamisel,

* suudavad ette valmistada ja teostada vähemalt 3 interaktiivset meetodit.

Moodulite sisu:

1. Õpetamise meetodi – meetodite jaotusviisid ja sellega seotud  arusaamad õpetamisest ning õppimisest. Oma õpetamisfilosoofia teadvustamine. Metoodika ja metodoloogia. Dialoogipõhised õpetamisviisid.  Debatt, dispuut, diskussioon.

Meetodid: miniloeng, test,  otsingumäng ja 3 nimetatud  meetodit

2. Interaktiivsed õppemeetodid – nende olemus ja kasutuse võimalused/eeldused.  Lugu, juhtumi analüüs, ajurünnak, sümposion. Reflekteerimine ja evalveerimine.

Tagasisidetehnikad.

Meetodid: miniloeng,  grupitööja 4 nimetatud meetodit.

Iseseisev töö: ühe meetodi ettevalmistus ja rakendamine. Evalvatsioon

3.  Edasi- ja tagasisidestus – õppeprotsessi kavandamine. Õpetaja tegevusmudelid ja  meetodivalik.  Grupitööde  erinevad rakendusviisid. Foorum. Loeng. Õppematerjalide  ettevalmistus ja kasutamine. Pööratud klassiruum. Oponeerimine.

Meetodid: miniloeng ja 2 nimetatud meetodit. Ettekanded iseseisvast tööst.

Õppemateriaalne baas

Kursus toimub koostööpartneri või tellija  valitud õpikeskkonnas, kokkulepitud kuupäevadel.

Kasutatav õppevarustus

Kooli poolt on kasutada videoprojektor, avuti, teler, jms. Koolitatav saab koolitusteemade kohta paljundatud materjali.

Nõuded koolituse lõpetamiseks

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös ja iseseisva töö esitamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

MTÜ õppekeskus Tõru või koostööpartneri tõend (ilma lõputööta) või tunnistus.

Õppekava koostajad (Jaan.2021) ja koolitajad

PhD Reet Valgmaa, MA Erle Nõmm