ÕPPEKAVA Liidrikoolitus õpetajatele

Koolituse maht: 56 tundi, millest 48 auditoorset tundi ja iseseisvat tööd 8tundi

Sihtrühm:  õpetajad üdharidus- ja kutsekoolidest

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Koolituse alustamise tingimused: osalejate vaba tahe

Koolituse eesmärk: pakkud osalejatele turvalist õppekeskonda ja ennastreflekteerivat kogemust  sotsiaalse ja kommunikatiivse kompetentsuse ning  seeläbi  oma  pedagoogilise professionaalsuse arendamisel ja õppiva organisatsioonikultuuri tugevdamisel.

Väljundid:

* osalejad teavad  isiklikke raskusi ja barjääre positiivsete sidemete loomisel partneritega,

* tunnevad ära iseenda ja teiste  halbu kuulamisharjumusi ja oskavad nendega toime tulla,

* teavad ja oskavad rakendada  konfliktilahendamise viise,

* mõistavad  info teadmiseks muutumise protsessi, oskavad  aktiivselt kuulata.

* mõistavad gruppide kujunemist mõjutavaid tegureid,

* teatakse  suhtlemisviise, mis võimaldavad partneril tema rollijoonise teadvustamist,

* osatakse esile kutsuda  meie-tunde tekkimist

* tuntakse erinevaid koosolekute vorme ja suudetakse juhtida diskussiooni ka kommunikatiivselt raskete tüüpide olemasolu korral

* osatakse koostada ja esitada  veenvat ja pidulikku kõnet

* tuntakse mõjutamisvõtteid ja isatakse neile vastu seista

Moodulite sisu:

1. Positiivse sideme kujunemine partneriga – kontakti loomise ja hoidmise viisid ning võimalused ja selle sõltuvus  õpetaja isiksuslikest ressurssidest. Millest räägib partnerile Sinu “keha keel”?   Kuidas halvad kuulamisharjumused takistavad dialoogi tekkimist auditooriumis? Efektiivse kuulamise oskus õppimisel ja õpetamisel. Grupiprotsesside arenguloogika ja pedagoogilised sekkumisviisid. Konfliktsituatsiooni areng ja selle lahendamise pedagoogilised viisid.  Kommunikatiivselt rasked tüübid. Eneseregulatsioon.  Koosoleku `tüübid` ja dialoogi saavutamine. Küsimustele vastamine. Mõjutamisvõtted ja nendega toimetulek. Veenmisvõtted. Diskussiooni juhtimine.

Meetodid: miniloeng, rollimäng, diskussioon juhtumi analüüs

2. Avalik esinemine – sõnumi kujunemine. Millest peaks lähtuma loengu ettevalmistamisel ja mida peaks teadma auditooriumist? Mille poolest erineb informatiivse, piduliku ja veenva kõne sõnum? Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult? Efektiivne argumenteerimine.  Demokraatlik arutelu ja ülesannete delegeerimine.

Meetodid: miniloeng,  grupitööd, ajurünnak, oponeerimine

4. Läbirääkimine – jäik, järelandlik ja konstruktiivne läbirääkimine. Kuidas valmistuda     läbirääkimisteks?  Kuidas partnerit oma lainele häälestada? Kuidas esitada küsimusi, nii et  oponent neile ka vastata tahab? Miks on oluline elada sisse vastaspoole tunnetesse ja

hoiakutesse? Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”? Mis on positsioonilised  läbirääkimised? Kuidas töötada välja „musta stsenaariumi” ja „parimat alternatiivi”?

Läbirääkimine kui strateegia edasise tegevuse kavandamiseks.

Meetodid: lugu, rollimängud, miniloeng, sotsiodraama

Iseseisev töö: koolituse portfoolio metoodilistest võtetest ja eneseanalüüsist

Õppemateriaalne baas

Kursus toimub täiskasvanutele vastavas õpikeskkonnas, kokkulepitud kuupäevadel.

Kasutatav õppevarustus

Kooli poolt on kasutada videoprojektor, avuti, teler, jms. Koolitatav saab koolitusteemade kohta paljundatud materjali.

Õppematerjalid on MTÜ õppekeskus Tõru koostatud

1. Grupiprotsesside pedagoogiline juhtimine.

2. Avalik esinemine ja dialoogipõhised koostööviisid koolis.

3. Rasked kõnelused ja koosolekute korraldus.

Nõuded koolituse lõpetamiseks

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine 100% õppetöös ja iseseisva töö esitamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

MTÜ õppekeskus Tõru või koostööpartneri tõend (ilma lõputööta) või tunnistus.

Õppekava koostajad (Jaan.2021) ja koolitajad

PhD Reet Valgmaa, MA Erle Nõmm