Täienduskoolitus  sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused õpetamisel

Koolituse maht: 40 auditoorset tundi, neist 32 auditoorset ja 8 individuaalset tööd

Sihtrühm: õpetajad ja täiskasvanute koolitajad

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Koolituse alustamise tingimused: osalejate vaba tahe

Koolituse eesmärk: pakkud osalejatele turvalist õppekeskonda ja ennastreflekteerivat kogemust  kommunikatiivse kompetentsuse arendamiseks   pedagoogilise professionaalsuse kujunemisel.

Väljundid:

* osalejad teavad  isiklikke raskusi ja barjääre positiivsete sidemete loomisel õppuritega,

* tunnevad ära iseenda ja teiste  halbu kuulamisharjumusi ja oskavad nendega toime tulla,

* teavad ja oskavad rakendada  konfliktilahendamise viise,

* mõistavad  info teadmiseks muutumise protsessi, oskavad  aktiivselt kuulata.

Moodulite sisu:

1. Positiivse sideme kujunemine auditooriumiga – kontakti loomise ja hoidmise viisid ning võimalused ja selle sõltuvus  koolitaja isiksuslikest ressurssidest. Millest räägib partnerile Sinu “keha keel”?  Millisel suhtlemistasandil peaks koolitust läbi viima?  Millised halvad kuulamisharjumused takistavad dialoogi tekkimist auditooriumis? Efektiivse kuulamise oskus õppimisel ja õpetamisel.

Meetodid: miniloeng, rollimäng, juhtumi analüüs.

2. Konfliktid sinu sees ja sinu ümber – kuidas neid ära tunda.  Kommunikatiivselt rasked tüübid. Eneseregulatsioon. Koosolekute ABC. Koosoleku `tüübid` ja dialoogi saavutamine. Küsimustele vastamine. Mõjutamisvõtted ja nendega toimetulek. Veenmisvõtted.

Meetodid: miniloeng, rollimäng, diskussioon.

Iseseisev töö: 7minutiline ettekanne vabalt valitud teemal ja juhtumi analüüs

3. Avalik esinemine – sõnumi kujunemine. Millest peaks lähtuma loengu ettevalmistamisel ja mida peaks teadma auditooriumist? Mille poolest erineb informatiivse, piduliku ja veenva kõne sõnum? Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult? Efektiivne argumenteerimine.  Demokraatlik arutelu ja ülesannete delegeerimine.

Meetodid: miniloeng,  grupitööd, ajurünnak, oponeerimine

Õppemateriaalne baas

Kursus toimub koostööpartneri või tellija  valitud õpikeskkonnas, kokkulepitud kuupäevadel.

Kasutatav õppevarustus

Kooli poolt on kasutada videoprojektor, avuti, teler, jms. Koolitatav saab koolitusteemade kohta paljundatud materjali.

Nõuded koolituse lõpetamiseks

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös ja iseseisva töö esitamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument

MTÜ õppekeskus Tõru või koostööpartneri tõend (ilma lõputööta) või tunnistus.

Õppekava koostajad (Jaan.2021) ja koolitajad

PhD Reet Valgmaa, MA Erle Nõmm